סימן צז: (אם) הבעל יכול להשביע אשתו בטענת ספק
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צז: (אם) הבעל יכול להשביע אשתו בטענת ספק

סימן צז: (אם) הבעל יכול להשביע אשתו בטענת ספק

 סעיף א

המושיב אשתו חנונית, או שמינה אפוטרופא, משביעה אפילו בטענת שמא של שתי כסף. אבל אם אינה נושאת ונותנת, אלא שמתעסקת בצרכי הבית בפלכה ובעיסתה כדרך כל הנשים, אינו יכול להשביעה בטענת שמא.

 

סעיף ב

המושיב אשתו חנונית או שמינה אפוטרופא, אינו יכול להשביעה עד שתתבע כתובתה. ויש אומרים שמשביעה כל זמן שירצה. (ייחד לה קרקע בכתובתה, אע"פ שבאתה לגבות כתובתה לא מיקרי תובעת כתובה, ואינו יכול להשביעה (מרדכי פ' הכותב) לפי סברא הראשונה.