סימן קסג: המייבם זוכה בנכסי המת, וטענת בני היבם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסג: המייבם זוכה בנכסי המת, וטענת בני היבם

סימן קסג: המייבם זוכה בנכסי המת, וטענת בני היבם

 סעיף א

המיבם את יבמתו, זוכה בנכסי המת ועומד במקומו ליטול חלקו בנכסי אביהם. (ואפילו גירשה אחר כך מיד) (נ"י פרק החולץ), (ובלבד שהיתה ראויה לו ליבם). ודוקא במוחזק, כגון שמת אביהם ואחר כך מת אחיו קודם שחלקו; אבל לא בראוי, כגון אם מת אחיו ואחר כך אביהם. ואפילו במוחזק, אינו נוטל אלא בגוף הנכסים, אבל אם השביחו הנכסים, אינו נוטל חלק אחיו באותו שבח, אפילו אם שבחו אחר יבום, קודם חלוקה.

הגה: יש אומרים שכל שמקרי ראוי גבי בכור, מקרי גם כן ראוי אצל יבם. (ריב"ש ס' ת"ט). ויש אומרים דיבם נוטל במלוה ובשאר ראוי, רק שאינו נוטל בראוי של אביו, אם מת אחר אחיו (מהרי"ו סי' מ"א); והסברא ראשונה נראה עיקר.

 

סעיף ב

החולץ ליבמתו, הרי הוא כאחד משאר האחים לנחלה. ואם האב קיים, הוא יורש הכל; ואם מת, יחלוקו האחים ביניהם.

הגה: ואפילו רצה ליבם, אלא שהיא לא רצתה, וחלץ לה, אין לו בנכסים רק כשאר יורש (ת"ה סימן ר"כ). ואפילו קודם שחלץ, אם תפס האב ואמר: קים לי כמאן דאמר מצות חליצה קודם, ועל כרחן של אחים יצטרפו לחלוץ, אין מוציאין הנכסים מידו (מהרי"ק שורש עבודת גילולים וצ"א). וכל זה מדינא, אבל כבר יש תקנה שהחולץ יש לו חצי הנכסים, ועיין לקמן סי' קס"ה.

 

סעיף ג

ייבם היבם בתוך שלשה חדשים, וילדה לסוף תשעה חדשים, ספק אם הוא בן תשעה חדשים לראשון, או בן שבעה לשני, ותובע הספק נכסי המת, שאומר שהוא בנו; והיבם אומר: אני יורשו כי אתה בני, יחלקו היבם והספק ביניהם; אפילו אם אחד מהם מוחזק, אין חוששין לחזקתו. ואם מת הספק קודם חלוקה, יחלקו הזקן והיבם. ויש מי שאומר שאם אין אבי המת קיים, יטול היבם הכל.

 

סעיף ד

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי המת, הוא אומר: אני בן המת ואטול הכל, והם אומרים: אחינו אתה ואין לך חלק אלא כאחד ממנו, החלק שהם מודים לו יטול, והשאר יחלוקו ויטול הוא חצי והם חצי. ויש מי שאומר שכל הנכסים חולקים בשוה, הוא מחצה והם מחצה.

 

סעיף ה

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם, לאחר שחלק היבם בנכסי המת, ואומר הספק: אם אחיכם אני תנו לי חלק ומה שלקחתי מנכסי המת עם אביכם אחזור ונחלוק הכל, ואם איני אחיכם תחזרו לי נכסי אבי שלקח אביכם, אין חוששין לדבריו.

 

סעיף ו

ספק והיבם שבאו לחלוק בנכסי הזקן, ואומר הספק: אני בן המת ויש לי ליטול החצי, אין שומעין לו.

 

סעיף ז

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי הזקן, ואומר הספק: אני בן המת ויש לי ליטול החצי, והם אומרים: אתה אחינו ואין לך אלא השליש, החצי שהוא מודה להם יטלו, והשליש שהם מודים לו יטול, והשתות הנשאר יחלוקו, יטול הוא חציו והם חציו.

 

סעיף ח

זקן ויבם בנכסי ספק או ספק וזקן בנכסי יבם, חולקין.