סימן קסז: דין יבם קטן וחליצתו וכן קטנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסז: דין יבם קטן וחליצתו וכן קטנה

סימן קסז: דין יבם קטן וחליצתו וכן קטנה

 סעיף א

קטן פחות מבן תשעה, אין ביאתו כלום; ומבן תשע שנים ויום אחד ואילך, ביאתו קונה ביבמתו כמאמר בגדול. ובאשה דעלמא אינה קונה כלל; לפיכך נשא אשה ומת, פטורה מהחליצה ומהייבום.

 

סעיף ב

בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו, אינו יכול לפטרה בגט, עד שיגדיל ויבא עליה אח"כ. ואם לא בא עליה אח"כ, ובא להוציאה, צריכה גט וחליצה. ואם בא עליה כשהוא קטן, ומת קודם שהגדיל, או מת אחר שהגדיל אבל לא בא עליה משתגדיל, חולצת ולא מתייבמת. ואם משהגדיל נשא אחרת, ולא בא על היבמה משהגדיל, שתיהן חולצות ולא מתייבמות.

 

סעיף ג

קטן אינו חולץ, עד שיהיה בן י"ג שנה ויום א' ויבדקוהו אז וימצאוהו שהביא שתי שערות. אבל אם היו לו שתי שערות קודם שהגדיל, אינו נחשב גדול על ידם, אלא אם כן יביא שתי שערות אחרות אחר שהגדיל. ומכל מקום אם מוצאים לו שתי שערות אחר שהגדיל, לא חיישינן שמא אלו היו בו מקודם.

 

סעיף ד

קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ומעלה, ביאתה ביאה לכל דבר; ואם בא עליה יבם, קנאה; אבל אינה חולצת עד שתהא בת י"ב שנה ויום אחד ובדקוה אח"כ ומצאוה שהביאה ב' שערות.

 

סעיף ה

יבם קטן שבא על יבמה קטנה, יגדלו זה עם זה. ואם בא לגרשה קודם שיגדיל, אינו יכול, דגט קטן אינו גט.

 

סעיף ו

יבמה שנתייבמה ואמרה בתוך ל' יום: לא נבעלתי, אע"פ שהוא אומר: בעלתי, וגירשה, כופין אותו שיחלוץ לה, הואיל וקדם וגירשה בגט. ואם עדיין לא גירש, כופין אותו שיבעול או יחלוץ ויוציא בגט. (ואפילו מודה לדבריה שלא בעל, צריכה גט וחליצה, דכל כנוסה בחזקת בעולה) (המ"מ פ"ב). גירשה לאחר שלשים יום, והיא אומרת: לא נבעלתי, מבקשים ממנו שיחלוץ. ואם הוא מודה שלא בעל, כופין אותו לחלוץ. היא אומרת: נבעלתי, והוא אומר: לא בעלתי, אינה צריכה חליצה, שאין זה נאמן לאוסרה על כל אדם אחר שכנסה. (ויש אומרים דתוך ל' יום הוא נאמן, וצריכה חליצה עם הגט), וצרתה, לעולם מותרת, אפילו הוא והיא אומרים שלא בעל, ואפילו בתוך ל' יום. (ויש אומרים דכל ל' יום הוא נאמן לומר שלא בעל, לאסור הצרה) (טור בשם הרא"ש).