סימן קנה: לילך מבהכ"נ לבית המדרש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנה: לילך מבהכ"נ לבית המדרש

סימן קנה: לילך מבהכ"נ לבית המדרש

 

סעיף א
אחר שיצא מבהכ"נ, ילך לבה"מ; ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה.
הגה: ואף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו, או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה שיודע ויחשוב בעניניו ויכנס בלבו יראת שמים (הר"י פ"ק דברכות).
 
סעיף ב

קודם שילך לבה"מ יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו.