סימן רה: ברכות ירקות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רה: ברכות ירקות

סימן רה: ברכות ירקות

 

סעיף א
על הירקות מברך בורא פרי האדמה, ואפילו בשלם; וכן כל פירות וקטניות שטובים חיים ומבושלים, מברך עליהם לאחר בישולם כברכתם הראויה להם קודם שיבשל; אבל קרא וסילקא וכרוב וכיוצא בהם, שטובים מבושלים יותר מחיים, כשהם חיים מברך שהכל, לאחר בישולו בורא פרי האדמה; ותומי (פי' שומים) וכרתי (פי' פורט בלע"ז) כשהם חיים, בורא פרי האדמה; לאחר שבישלם, שהכל.
הגה: דמחשבי נשתנו לגריעותא, אפילו בשלם עם בשר ונשתבחו אין השבח מצד עצמן אלא מחמת הבשר שבהם (הר"י פ' כיצד מברכין).
 
סעיף ב
על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן, אע"פ שאין בהם אלא טעם הירק; והני מילי כשבשלם בלא בשר, אבל בישלם עם בשר, מברך עליו שהכל.
 
סעיף ג
אם סחטן, אינו מברך על אותם משקין אלא שהכל.
 
סעיף ד
חתכן לחתיכות קטנות, לא נשתנית ברכתן מפני כך.
 
סעיף ה
הלפת כשהוא חי מברך עליו שהכל, אבל אם הוא מבושל או כבוש בחומץ או בחרדל, בורא פרי האדמה.