סימן רט: דין טעות וספק בברכת היין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רט: דין טעות וספק בברכת היין

סימן רט: דין טעות וספק בברכת היין

 

סעיף א
לקח כוס של שכר או של מים ופתח ואמר: ב"א ה' אלהינו מ"ה, על דעת לומר שהכל, וטעה ואמר: בורא פרי הגפן, אין מחזירין אותו מפני שבשעה שהזכיר שם ומלכות שהם עיקר הברכה לא נתכוין אלא לברכה הראויה לאותו המין; ויש אומרים שאם לקח כוס שכר או מים וסבור שהוא של יין ופתח: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה, על דעת לומר בורא פרי הגפן, ונזכר שהוא שכר או מים וסיים שהכל, יצא.
הגה: וכל שכן אם היה בידו יין וסבור שהוא מים ופתח אדעתא לומר שהכל, ונזכר ובירך בורא פרי הגפן שיוצא, שהרי אף אם סיים שהכל יצא (טור).
 
סעיף ב
לקח כוס של שכר או מים, ובירך: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה בורא פרי הגפן, ותוך כדי דיבור נזכר שטעה, ואמר: שהכל נהיה בדברו, וכך היתה אמירתו: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה בורא פרי הגפן שהכל נהיה בדברו, יצא.
הגה: ואם היו אחרים שותים ג"כ ויין לפניהם ודעתו ג"כ על יין שהיה סבור שבכוסו יין, ובירך בורא פרי הגפן, ונמצא אח"כ שבכוסו מים או שכר, כשחוזר ושותה אח"כ יין אינו צריך לחזור ולברך, ויוצא בברכה שבירך על כוסו אע"פ שהיתה בטעות, דהא דעתו היה לשתות ג"כ שאר יין, גם הוציא האחרים ששותין שם, ולכן ברכתו ברכה (תשובת מהרי"ל סי' צ"ב).
 
סעיף ג
כל הברכות אם נסתפק אם בירך אם לאו, אינו מברך לא בתחלה ולא בסוף, חוץ מבה"מ מפני שהוא של תורה.