סימן ריז: ברכת הבשמים והמוגמר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריז: ברכת הבשמים והמוגמר

סימן ריז: ברכת הבשמים והמוגמר

 

סעיף א
הנכנס לחנותו של בשם שיש בו מיני בשמים, מברך בורא מיני בשמים; ישב שם כל היום, אינו מברך אלא אחת; נכנס ויוצא נכנס ויוצא, מברך על כל פעם; ודוקא שלא היה דעתו לחזור, אבל היה דעתו לחזור לא יברך.
 
סעיף ב
אין מברכין על הריח, אלא אם כן נעשה להריח; הילכך אין מברכין על בשמים של מתים הנתונים למעלה מהמטה, שאינם אלא להעביר סרחונו של מת, אבל נתונים למטה, מברכין, שאני אומר: לכבוד החיים הם עשויים; וכן אין מברכין על בשמים של בהכ"ס ולא על שמן העשוי להעביר את הזוהמא.
 
סעיף ג
מוגמר שמגמרין בו את הכלים אין מברכין עליו, לפי שלא נעשה להריח בעצמו של מוגמר אלא כדי ליתן ריח בכלים; וכן המריח בכלים שהם מוגמרים אינו מברך, לפי שאין עיקר, אלא ריח בלא עיקר.
 
סעיף ד
בשמים של ערוה, כגון: קופה של בשמים תלוי בצוארה, או אוחזת בידה, או בפיה אין מברכין עליהם, לפי שאסור להריח בהם שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר.
 
סעיף ה
בשמים של עכו"ם אין מברכין עליהם, לפי שאסור להריח בהם.
 
סעיף ו
מסיבה של עכו"ם אין מברכין על בשמים שלהם, דסתם מסיבתן לעכו"ם.
 
סעיף ז
היה הולך חוץ לכרך והריח ריח טוב, אם רוב העיר עכו"ם, אינו מברך; ואם רוב ישראל, מברך.
 
סעיף ח
נתערב ריח שמברכין עליו בריח שאין מברכין עליו, הולכים אחר הרוב.