סימן ריח: ברכות הנעשים על הנסים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ריח: ברכות הנעשים על הנסים

סימן ריח: ברכות הנעשים על הנסים

 

סעיף א
הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, כגון: מעברות הים, ומעברות הירדן, ומעברות נחלי ארנון, ואבני אלגביש של בית חורון, ואבן שבקש עוג לזרוק על ישראל, ואבן שישב עליה משה בעת מלחמת עמלק, וחומת יריחו מברך: שעשה נסים לאבותינו במקום הזה. ובין ברכה זו ובין שאר ברכות הראייה הרי הם כשאר ברכות, וכולם בהזכרת שם ומלכות.
 
סעיף ב
על נס שנעשה לקצת ישראל כל זמן שלא נעשה לכל ישראל או רובן, ואפילו נעשה לקצת שבטים, אין מברכין עליו.
 
סעיף ג
כל אלו הדברים אינם אלא כשרואה אותם משלשים לשלשים יום, ואז הם חובה כמו בפעם ראשונה.
 
סעיף ד
הרואה מקום שנעשה נס ליחיד, אינו מברך; אבל הוא עצמו מברך שעשה לי נס במקום הזה; וכל יוצאי ירכו גם כן מברכין שעשה נס לאבי במקום הזה.
 
סעיף ה
מי שנעשה לו נסים הרבה, בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס צריך להזכיר כל שאר המקומות ויכלול כלם בברכה אחת.
 
סעיף ו
על נס של רבו צריך לברך כשם שהוא מברך על נס של אביו.
הגה: יש אומרים דהוא הדין אם רואה האדם שנעשה לו הנס מברך עליו, כמו שמברך על המקום שנעשה בו הנס (אבודרהם).
 
סעיף ז
על נס של אדם מסויים, כיואב בן צרויה וחביריו, וכן על נס של אדם שנתקדש בו שם שמים כגון דניאל וחביריו, מברך. לפיכך הרואה גוב אריות של דניאל, וכבשן האש של חנניה מישאל ועזרי', מברך: שעשה נס לצדיקים במקום הזה.
 
סעיף ח
הרואה אשתו של לוט מברך שתים: עליה אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה דיין האמת, ועל לוט אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה זוכר הצדיקים.
 
סעיף ט
יש אומרים שאינו מברך על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם; אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול וכיוצא בזה, אינו חייב לברך; ויש חולק, וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות.