סימן רכד: דיני ברכות פרטיות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכד: דיני ברכות פרטיות

סימן רכד: דיני ברכות פרטיות

 

סעיף א
הרואה מרקוליס או שאר עכו"ם, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה שנתן ארך אפים לעוברי רצונו; ואם רואה אותה בתוך ל' יום, אינו חוזר ומברך.
הגה: והאידנא אין מברכים זאת הברכה, שהרי אנו מגודלים ביניהם ורואים אותם תמיד.
 
סעיף ב
הרואה מקום שנעקרה עכו"ם, אם הוא ברוך אתה ה', אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה שעקר עכו"ם מארצנו; ואם הוא בחו"ל, אומר: שעקר עכו"ם מהמקום הזה, ואומר בשתיהן: כשם שעקרת אותה מהמקום הזה כן תעקור אותה מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך. הגה: ואם נעקרה עכו"ם ממקום אחד ונתנוה במקום אחר, מברך על מקום שנעקרה שעקר עכו"ם, ועל מקום שנתנוה לשם, שנתן ארך אפים (בית יוסף בשם תוס' וירושלמי).
 
סעיף ג
הרואה בבל הרשעה, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה שהחריב בבל הרשעה; ראה ביתו של נבוכדנצר, אומר: ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע; ראה גוב אריות או כבשן האש, אומר: ברוך שעשה נסים לצדיקים במקום הזה (וע"ל סי' רי"ח סעיף ז)
 
סעיף ד
ראה מקום שיש בבבל שכל בהמה שתעבור עליו אינה יכולה לזוז משם אם לא יתנו עליה מעפר המקום ההוא, והוא סימן קללה לה דכתיב וטאטאתיה במטאטא (פי' מכבדות הבית שקוב"י בלע"ז ) השמד (ישעיה יד, כג) אומר: ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים.
 
סעיף ה
הרואה ששים רבוא מישראל ביחד, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה חכם הרזים; ואם הם עובדי כוכבים וגלולים, אומר: בושה אמכם חפרה יולדתכם כו' (ירמיה נ, י"ב).
 
סעיף ו
הרואה חכמי ישראל, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה שחלק מחכמתו ליריאיו.
 
סעיף ז
הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים שחכמים בחכמות העולם, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה שנתן מחכמתו לבשר ודם.
 
סעיף ח
על המלכים אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה שחלק מכבודו ליראיו; ועל מלכי עובדי כוכבים אומר, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם.
 
סעיף ט
מצוה להשתדל לראות מלכים, אפילו מלכי אומות העולם.
 
סעיף י
הרואה בתי ישראל בישובן, כגון בית שני, אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מ"ה מציב גבול אלמנה; בחורבנן, אומר: ברוך דיין האמת.
 
סעיף יא
הרואה בתי עכו"ם בישובן, אומר: בית גאים יסח ה' (משלי טו, כה) בחורבנן אומר: אל נקמות ה' (תהילים צד, א).
 
סעיף יב
הרואה קברי ישראל, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מ"ה אשר יצר אתכם בדין, ועל קברי עכו"ם אמר: בושה אמכם וגו' (ירמיה נ, יב).
 
סעיף יג
כל ברכות הראייה, אם חזר וראה אותו דבר בתוך ל' יום, אינו חוזר ומברך.