סימן ב: דין לבישת בגדים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ב: דין לבישת בגדים

סימן ב: דין לבישת בגדים

 

סעיף א
לא ילבש חלוקו מיושב (טור) אלא יקח חלוקו ויכניס בו (ראשו) וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה.
 
סעיף ב
אל יאמר: הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו, ג).
 
סעיף ג
ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו שלא יהפוך הפנימי לחוץ.
 
סעיף ד
ינעול מנעל ימין תחלה ולא יקשרנו, ואח"כ ינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין.
הגה: ובמנעלים שלנו, שאין להם קשירה, ינעול של ימין תחלה (תוספות פ' במה אשה ד' ס"א).
 
סעיף ה
כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל תחלה.
 
סעיף ו
אסור לילך בקומה זקופה, ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש (מפני כבוד השכינה), ויבדוק נקביו.
הגה: ויכסה כל גופו, ולא ילך יחף (א"ז). וירגיל עצמו לפנות בוקר וערב, שהוא זריזות ונקיות (הגהות מיימוני פרק ה' מהלכות דעות).