סימן מח: אומרים פרשת התמיד, ופסוקי קרבן שבת אומרים אצל פרשת התמיד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מח: אומרים פרשת התמיד, ופסוקי קרבן שבת אומרים אצל פרשת התמיד

סימן מח: אומרים פרשת התמיד, ופסוקי קרבן שבת אומרים אצל פרשת התמיד

 

הגה: ואומרים פרשת התמיד, (במדבר כח, א-ח) ויש אומרים סדר המערכה ורבון העולמים אתה צויתנו וכו', ואם אי אפשר לאומרו בצבור יכול לאומרו בביתו ולחזור פרשת התמיד לבד עם הצבור, ויכוין בפעם השניה כקורא בתורה (טור). ונהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקורין בתורה, דוגמת התורה שנתנה ברתת, וכן בשעה שמתפללים, על שם: כל עצמותי תאמרנה י"י מי כמוך (תהילים לה, י) (אבודרהם).
 
סעיף א
בשבת אומרים אצל פרשת התמיד (במדבר כח, א-ח) פסוקי מוסף דשבת (במדבר כח, ט-י) אבל לא בר"ח וי"ט, מפני שקורין בתורה בפסוקי מוסף.
הגה: ויש אומרים שמזכירין גם מוסף ר"ח, (במדבר כח, יא-טו) וכן נוהגין, כדי לפרסם שהוא ראש חודש וכן הוא לקמן סי' תכ"א (טור).