סימן מט: שיכול לומר קריאת שמע בעל פה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מט: שיכול לומר קריאת שמע בעל פה

סימן מט: שיכול לומר קריאת שמע בעל פה

 

סעיף א
אף על גב דקיימא לן: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, כל דבר שרגיל ושגור בפי הכל, כגון קריאת שמע וברכת כהנים (במדבר ו, כב-כז) ופרשת התמיד (במדבר כח, א-ח) וכיוצא בהן, מותר.