סימן תיב: דין החולק עירובו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תיב: דין החולק עירובו

סימן תיב: דין החולק עירובו

 

סעיף א
עירב חצי היום הא' לרוח צפון, והב' לרוח דרום שטעה והיה סבור שאפשר לעשות כן, או שאמר לשנים: עירבו עלי, א' עירב עליו לצפון וא' לדרום, אם הניח כל אחד עירובו בסוף אלפים לא יזוז ממקומו, שאין ידוע איזה עירוב קנה ואם לא נתנו העירובים בסוף אלפים, הולך מה שאפשר לו לילך מכח שניהם. כיצד, נתן כל א' עירובו לסוף אלף מביתו, יש לו אלף אמה מביתו לכל א' מהעירובים. נתן אחד למזרח לסוף אלף, והשני למערב לסוף ת"ק, הולך למערב אלף מכח מה ששייר לו העירוב שבמזרח, ולמזרחו אלף ות"ק מכח מה ששייר לו העירוב שבמערב.