סימן תיד: שלא לערב אלא לדעתו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תיד: שלא לערב אלא לדעתו

סימן תיד: שלא לערב אלא לדעתו

 

סעיף א
אין מערבין ערובי תחומין לאדם אלא לדעתו, שמא אינו רוצה לערב באותו רוח שרצה זה; חוץ מבנו ובתו הקטנים אפילו אינם סמוכין על שלחנו ועבדו ושפחתו הכנענים. ואפילו מיחו בו שלא לערב עליו, ואפילו עירבו הם עירוב אחר, אינו כלום. אבל בנו ובתו הגדולים אפילו סמוכים על שלחנו, ועבדו ושפחתו העברים ואשתו, אינו מערב עליהם אלא מדעתם. ואם עירב עליהם ושמעו ושתקו ולא מיחו, יוצאים בעירובו. אבל אם מיחו בו או שעירבו הם עירוב אחר לעצמם, אין עירובו עירוב להם.
 
סעיף ב

קטן בן שש שנים או פחות, יוצא בעירוב אמו ואינו צריך להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו.