סימן תרע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה

סימן תרע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה

 

סעיף א
בכ"ה בכסליו (מתחילין) שמונת ימי חנוכה ואסורים בהספד ותענית, אבל מותרין בעשיית מלאכה; ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם.
 
סעיף ב
ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה.
הגה: ויש אומרים שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות, משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח (מהר"א מפרא"ג). ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה (מנהגים). יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב (כל בו ור"ן).
 
סעיף ג
אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו.
הגה: ואין מתענין יום שמת בו אב או אם; ותענית חלום בחנוכה, ע"ל סימן תקס"ח סעיף ה'; ולענין צדוק הדין, ע"ל בהלכות ר"ח סי' ת"כ בהגה, וע"ל סימן תרפ"ג.