סימן תרעד: שמותר להדליק מנר לנר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעד: שמותר להדליק מנר לנר

סימן תרעד: שמותר להדליק מנר לנר

 

סעיף א
מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה, ודוקא להדליק מזה לזה בלא אמצעי, אבל להדליק מזה לזה על ידי נר של חול, אסור; ויש מתירים גם בזה, אלא אם כן הוא בענין שיש לחוש שיכבה הנר של חול קודם שידליק נר אחר של חנוכה.
הגה: ונהגו להחמיר בנרות חנוכה שלא להדליק אפילו מנר לנר, דעיקר מצותו אינו אלא נר אחד והשאר אינו למצוה כ"כ ולכן אין להדליק זה מזה (הג"מ ומרדכי); וכל זה אינו רק בעוד שדולקים למצותן, אבל אחר שעבר זמן המצוה מותרים בהנאה, כל שכן שמותר להדליק מהן (נ"י הל' קטנות).
 
סעיף ב
יש מי שאומר שנר של בהכנ"ס ושל שבת ושל חנוכה כולם של מצוה הם ומותר להדליק זה מזה.
הגה: והוא הדין נר של ת"ת או נר לחולה הצריך נר (נ"י ה"ק) ובענין נר של בהכנ"ס ע"ל סי' קנ"ד סעיף י"ד.