סימן תרפא: אין מבדילין בנר חנוכה במוצאי שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפא: אין מבדילין בנר חנוכה במוצאי שבת

סימן תרפא: אין מבדילין בנר חנוכה במוצאי שבת

 

סעיף א
במוצאי שבת אין מבדילין בנר חנוכה, שאין נהנים לאורו ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו.
 
סעיף ב
מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה.
הגה: וכל שכן בביתו שמדליק ואח"כ מבדיל, שהרי כבר הבדיל בבית הכנסת.