סימן קלז: כמה פסוקים צריכים לקרא לכל אחד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלז: כמה פסוקים צריכים לקרא לכל אחד

סימן קלז: כמה פסוקים צריכים לקרא לכל אחד

 

סעיף א
ביום שקורין ג', אין קורין פחות מי' פסוקים; וידבר עולה מן המנין. ואי סליק עניינא בבציר מי' פסוקים, כגון פרשת עמלק (שמות יז, ח-טז) שאין בה אלא ט' פסוקים, שפיר דמי.
 
סעיף ב
אין קורין עם כל אחד פחות מג' פסוקים, שנים קורין ג' ג', ואחד קורא ד'; ואיזה מהם שקורא ד' הרי זה משובח.
 
סעיף ג
אם דלג פסוק אחד ולא קראו, אם הוא במנחה בשבת או בב' וה' וקרא יו"ד פסוקים בלא פסוק המדולג, אינו חוזר; ואם לאו, חוזר. אבל בשבת, אפילו דילג פסוק אחד חוזר וקורא, ואפילו אחר שהחזיר את התורה ואמר קדיש חוזר וקורא הוא ושנים עמו; ואפילו הפטיר והתפלל מוסף, חוזר וקורא. פרשת המועדים כמו מנחה בשבת ושני וחמישי, לפי שכבר קראו הפרשיות בשבתות שלהן.
 
סעיף ד
אם קרא אחד ב' פסוקים, צריך לחזור ולקרות; ואם לא קראו בין שלשתן אלא ט' פסוקים, ג' לכל אחד, אינם צריכים לחזור ולקרות; וראייה לדבר: פ' עמלק (שמות יז, ח-טז). אבל אם קראו פחות מט', צריכים לחזור ולקרות.
 
סעיף ה
אם קרא פרשת פרה (במדבר יט, א-כב), ופסק בהגר הגר בתוכם וגלל ספר תורה, חוזר ופותח ומתחיל מראש הפרשה עד תטמא עד הערב ומברך לפניה ולאחריה.
 
סעיף ו
הקורא בתורה ראשון, וקרא השני מה שקרא הראשון, אם הוסיף על מה שקרא הראשון ג' פסוקים, או אפילו שנים במקום דלא אפשר, אותו שני עולה מן המנין; ואם לאו, אינו עולה מהמנין, חוץ מפרי החג, משום דלא אפשר.