סימן קלח: שלא לשייר בפרשה פחות מג' פסוקים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלח: שלא לשייר בפרשה פחות מג' פסוקים

סימן קלח: שלא לשייר בפרשה פחות מג' פסוקים

 

סעיף א
הקורא בתורה לא ישייר בפרשה פחות מג' פסוקים, מפני היוצאים אז מבהכ"נ שיאמרו: העולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקים הנשארים; וכן לא יתחיל בה פחות מג' פסוקים, מפני הנכנסים אז בבהכ"נ שיאמרו שלא קרא הראשון אלא ב' פסוקים.
הגה: ואין חילוק בין פרשה פתוחה לסתומה; ופרשה שאינה רק ב' פסוקים, מותר לשייר בתחלה ולהפסיק שם (תרומת הדשן סימן נ"ד). ויכוין שיתחיל תמיד לקרוא בדבר טוב, ויסיים בדבר טוב (א"ז ומיימוני פרק י"ג מה"ת) וע"ל סימן תכ"ח.