סימן קמ: דיני הפסק בברכת התורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמ: דיני הפסק בברכת התורה

סימן קמ: דיני הפסק בברכת התורה

 

סעיף א
הקורא בתורה ונשתתק, העומד יתחיל ממקום שהתחיל הראשון, ויברך בתחלה ובסוף; ולהרמב"ם לא יברך בתחלה.
הגה: ואפילו בזמן הזה ששליח ציבור קורא, דינא הכי (הר"י פרק אין עומדין).
 
סעיף ב
העומד לקרות בתורה וברך ברכה שלפניה, וקרא מקצת פסוקים ודבר דברי תורה או דברי חול, לא הוי הפסק ואינו צריך לחזור ולברך.
 
סעיף ג
והעולה לקרות בתורה והראו לו מקום שצריך לקרות, וברך על התורה והתחיל לקרות; או לא התחיל, והזכירוהו שפרשה אחרת צריך לקרות וגלל הספר תורה למקום שצריך לקרות בו, יש אומרים שאינו צריך לחזור ולברך, ויש אומרים שצריך.