סימן קמז: דיני גלילת ספר תורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמז: דיני גלילת ספר תורה

סימן קמז: דיני גלילת ספר תורה

 

סעיף א
אסור לאחוז ספר תורה ערום, בלא מטפחת.
הגה: ויש אומרים דהוא הדין שאר כתבי קודש (אגודה ותוס' פ"ק דשבת), ולא נהגו כן, וטוב להחמיר אם לא נטל ידיו; ובספר תורה, אפילו בכהאי גוונא אסור (ד"ע אגודה).
גדול שבאותם שקראו בתורה, גוללו; ורגילים לקנותו בדמים יקרים, לחבב המצוה.
הגה: יש אומרים אם המעיל בצד אחד פשתן ובצד אחד משי, צריך להפך המשי לצד הספר ולגלול (מרדכי סוף מגילה), ולא נהגו כן (ב"י סי' קנ"ג). ואין לגלול במפה הקרועה, אם יש לו אחר (מהרי"ל). ואין לעשות מפות לספר תורה מדברים ישנים שנעשו בהם דבר אחר לצורך הדיוט, וע"ל סי' קנ"ג (אגודה מס' מנחות ותשובת מהרי"ל סי' קי"ד וב"י ורשב"ץ).
 
סעיף ב
יכול מי שירצה, לקנות להושיט המעילין לגולל ואין הגולל יכול למחות בו, כי אע"פ שקנה הגלילה לא קנה ליקח המעילים. (וכן במקומות שנוהגין לקנות הוצאה והכנסה, אין השליח ציבור יכול למחות, כי אין זה שייך לחזנים) (מרדכי סוף מגילה וא"ז).
 
סעיף ג
הגולל ספר תורה, יעמידנו כנגד התפר, כדי שאם יקרע, יקרע התפר.
 
סעיף ד
הגולל ספר תורה, גולל מבחוץ; וכשהוא מהדקו, מהדקו מבפנים.
הגה: פירוש כשהספר עומד לפניו, יהיה הכתב נגד פניו ויתחיל לגלול מבחוץ, ואחר שגמר הגלילה יהדק סוף המטפחת בפנים, שכשיבא לקרות בו ימצא ההדוק בפנים ולא יצטרך להפך הספר תורה (טור והרא"ש סוף פ' בני העיר); ונראה דכל זה מיירי כשאחד עושה כל הגלילה, אבל עכשיו שנוהגים שהאחד מגביה ואחד גולל, הכתב יהיה נגד המגביה, וכן נוהגים כי הוא עיקר הגולל והאוחז הספר תורה.
 
סעיף ה
מוטב תגלל המטפחת סביב הספר תורה ולא יגלל הספר תורה כשכורכו במטפחת.
 
סעיף ו
הגולל ספר תורה בתוך התיק, טועה.
 
סעיף ז
אין המפטיר מתחיל, עד שיגמרו לגלול הספר תורה, כדי שלא יהא הגולל טרוד, ויוכל לשמוע ההפטרה.
 
סעיף ח
ביום שיש בו ב' ספר תורה, לא יפתחו הב' ולא יסירו המפה, עד שיגללו הראשון.
הגה: ואין מסלקין הראשונה עד שכבר הניחו השניה על השלחן, שלא יסיחו דעתן מן המצות; ומוציאין ב' הספרים כאחת, ותופסין בשניה עד אחר שקראו בראשונה. (אור זרוע בשם הירושלמי).