סימן קמט: שהצבור לא יצאו מבהכ"נ עד שיצניע ספר תורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמט: שהצבור לא יצאו מבהכ"נ עד שיצניע ספר תורה

סימן קמט: שהצבור לא יצאו מבהכ"נ עד שיצניע ספר תורה

 

סעיף א
אין הצבור רשאים לצאת מבהכ"נ, עד שיצניעו ספר תורה.
הגה: מיהו אם אינם יוצאים, רק יחיד, לית לן בה (ב"י בשם הר"י בחדושי מגילה).
ואם מצניעים הספר תורה בבית אחר, אם אין לבהכ"נ אלא פתח א', צריכין להתעכב עד שיצא הספר תורה וילכו אחריו למקום שמצניעים אותו שם; ואם יש לבהכ"נ שני פתחים, יכולים לצאת בפתח אחד קודם שיצא הספר תורה בפתח האחר, ובלבד שילכו אחר הספר תורה וילווהו למקום שמצניעין אותו שם.
הגה: ובמקומות שמצניעין אותו בהיכל, שהוא הארון בבהכ"נ, מצוה לכל מי שעוברת לפניו ללוותה עד לפני הארון שמכניסין אותה שם (ד"ע ומהרי"ל). וכן הגולל ילך אחר הספר תורה עד לפני הארון, ועומד שם עד שיחזירו הספר תורה למקומה (הגה' מיימוני פ' י"ב מה"ת) וכן נוהגין במגביה הספר תורה, כי הוא עיקר הגולל וכמו שנתבאר; ויש שכתבו שמביאים התינוקות לנשק התורה, כדי לחנכם ולזרזם במצות, וכן נוהגין. (אור זרוע).