סימן רלח: לקבוע עתים לתורה בלילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלח: לקבוע עתים לתורה בלילה

סימן רלח: לקבוע עתים לתורה בלילה

 

סעיף א
צריך ליזהר בלמוד הלילה יותר מבשל יום, והמבטלו עונשו מרובה.
 
סעיף ב

אם יש לו חק קבוע ללמוד כך וכך ליום והיה טרוד ביום ולא השלימו, ישלימנו בלילה מיד.