סימן ס: דין ברכות לקריאת שמע, ואם צריכים כוונה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ס: דין ברכות לקריאת שמע, ואם צריכים כוונה

סימן ס: דין ברכות לקריאת שמע, ואם צריכים כוונה

 

סעיף א
ברכה שנייה: אהבת עולם
(הגה: ויש אומרים אהבה רבה, וכן נוהגין בכל אשכנז), ואינה פותחת בברוך, מפני שהיא סמוכה לברכת יוצא אור. ואם היא פוטרת ברכת התורה ע"ל סי' מ"ז.
 
סעיף ב
קרא קריאת שמע בלא ברכה יצא י"ח קריאת שמע וחוזר וקורא הברכות בלא קריאת שמע. ונראה לי שטוב לחזור ולקרות קריאת שמע עם הברכות.
 
סעיף ג
סדר הברכות אינו מעכב, שאם הקדים שנייה לראשונה יצא ידי חובת ברכות.
 
סעיף ד
יש אומרים שאין מצות צריכות כוונה, ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצוה, וכן הלכה.
 
סעיף ה
הקורא את שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו אפילו היה קורא בתורה, או מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע, יצא, והוא שכוון לבו בפסוק ראשון.