סימן תרנב: זמן נטילת לולב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנב: זמן נטילת לולב

סימן תרנב: זמן נטילת לולב

 

סעיף א
מצות לולב ביום ולא בלילה; וכל היום כשר לנטילת לולב, שאם לא נטל שחרית, יטלנו אח"כ. ומכל מקום זריזים מקדימים למצות ונוטלים אותו בבוקר; וזמנו הוא משתנץ החמה, ועיקר מצותו בשעת ההלל, ואם צריך להשכים לצאת לדרך, נוטלו משעלה עמוד השחר.
הגה: והמדקדק יאחוז הלולב בידו כשנכנס מביתו לבית הכנסת, גם בשעת התפלה, וכן יחזירו לביתו, כדי לחבב המצות (טור).
 
סעיף ב
אסור לאכול קודם שיטלנו; ואם שכח ואכל ונזכר על שלחנו ביום הראשון, שהוא מן התורה, יפסיק, אפילו יש שהות ביום ליטלו אחר שיאכל; ומיום ראשון ואילך, אם יש שהות ביום לא יפסיק; ואם לאו, יפסיק.
הגה: ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו, אפילו ביום ראשון אינו צריך להפסיק בדאיכא שהות ביום (ר"ן פ' לולב הגזול).