סימן תרנד: שיכול להחזיר הלולב במים ביו"ט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנד: שיכול להחזיר הלולב במים ביו"ט

סימן תרנד: שיכול להחזיר הלולב במים ביו"ט

 

סעיף א
מקבלת אשה הלולב מיד בנה או מיד בעלה ומחזירתו למים ותוסיף עליו מים אם צריך, אבל לא תחליף המים; ובחוה"מ, מצוה להחליפם כדי שישאר לח והדור.
הגה: ונוהגין ליקח כל יום חהני מילי ערבה חדשה ולקשרה בלולב, והוא הדור מצוה.