סימן תרנה: גוי שהביא לולב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנה: גוי שהביא לולב

סימן תרנה: גוי שהביא לולב

 

סעיף א
עובד כוכבים שהביא לולב לישראל מחוץ לתחום מותר ליטלו אפילו מי שהובא בשבילו. הגה: ועיין לעיל סימן תקפ"ו סעיף כ"א וכ"ב וסימן ש"ז סעיף ג', אם מותר לומר לעובד כוכבים לילך אחריו או לחלל יו"ט בשבילו.