סימן תרסז: סוכה ונוייה אסורין גם כל שמיני
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרסז: סוכה ונוייה אסורין גם כל שמיני

סימן תרסז: סוכה ונוייה אסורין גם כל שמיני

 

סעיף א
סוכה ונוייה אסורים גם בשמיני. ובחוצה לארץ שעושים שני ימים טובים, אסור גם בתשיעי שהוא ספק שמיני; ואם חל שבת במוצאי יו"ט האחרון של חג, נוהגים שלא להסתפק מנוי סוכה עד מוצאי שבת; ויש מתירים.
הגה: יש שנהגו כשהיו יוצאים מן הסוכה היו אומרים: יהי רצון שנזכה לישב בסוכה של לויתן (כל בו). ואסור להכין ביו"ט לצורך ליל יו"ט, ולכן אסור להעמיד השלחנות והספסלים בבית לצורך הלילה, דהוי הכנה (הגהות מיימוני ומהרי"ל).