סימן תרפט: שהכל חייבים בקריאת מגילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפט: שהכל חייבים בקריאת מגילה

סימן תרפט: שהכל חייבים בקריאת מגילה

 

סעיף א
הכל חייבים בקריאתה, אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים; ומחנכים את הקטנים לקרותה.
 
סעיף ב
אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא ידי חובתו; והוא שישמע מפי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא; ויש אומרים שהנשים אינם מוציאות את האנשים.
הגה: ויש אומרים אם האשה קוראה לעצמה מברכת: לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאה (מרדכי פ"ק דמגילה).
 
סעיף ג
אנדרוגינוס מוציא מינו ולא שאינו מינו, טומטום ומי שחציו עבד אפילו מינו אינו מוציא. הגה: יש אומרים דאפילו את עצמו אינו מוציא וצריך לשמוע מאחרים (ב"י).
 
סעיף ד
השומע מגילה ממי שהוא מודר הנאה ממנו, יצא.
 
סעיף ה
מקום שאין מנין, אם אחד יודע והאחרים אינם יודעים אחד פוטר את כולם; ואם כולם יודעים, כל אחד קורא לעצמו.
 
סעיף ו
מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה.