סימן תרצד: דין מעות פורים לעניים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצד: דין מעות פורים לעניים

סימן תרצד: דין מעות פורים לעניים

 

סעיף א
חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים.
הגה: יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר; ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג' (מרדכי ריש פ"ק דיומא); ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל), וכן נוהגין בכל מדינות אלו; ויש ליתן ג' חצאים גדולים במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו; ובמדינות אויטריי"ך יתנו ג' חצי וויינ"ר, שנקראו ג"כ מחצית, וכן לכל מדינה ומדינה; ואין חייב ליתנו רק מי שהוא מבן עשרים ולמעלה, ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד ג' מחצית אלו, ואין נוהגין כן.
 
סעיף ב
אין משנין מעות פורים לצדקה אחרת.
הגה: ודוקא הגבאים (מרדכי פ"ק דבבא בתרא), אבל העני יכול לעשות בו מה שירצה.
 
סעיף ג
אין מדקדקים במעות פורים אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו; ובמקום שנהגו ליתן אף לאינו יהודי, נותנים.
 
סעיף ד
במקום שאין עניים, יכול לעכב מעות פורים שלו לעצמו ונותנם במקום שירצה.