סימן תרצז: אין אומרים תחינה בי"ד וט"ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרצז: אין אומרים תחינה בי"ד וט"ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן

סימן תרצז: אין אומרים תחינה בי"ד וט"ו שבאדר א', ודין תענית והספד בהן

 

סעיף א
יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך ה' ביום צרה, ואסור בהספד ותענית; אבל שאר דברים אין נוהגים בהם; ויש אומרים דאף בהספד ותענית מותרים.
הגה: והמנהג כסברא הראשונה. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון (טור בשם הרי"ף) ואין נוהגין כן, מכל מקום ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים; וטוב לב משתה תמיד (משלי ט"ו, ט"ו) (הגהות מיימוני בשם סמ"ק).