סימן רלד: הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רלד: הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה

סימן רלד: הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה

 

סעיף א
הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה, אין ראוי לו להתפלל רשות, אלא הגדולה; ואם יתפלל הגדולה חובה, לא יתפלל הקטנה כי אם רשות; אבל אין ראוי להתפלל תפלת רשות, אלא אם כן מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז ואמיד בדעתו לכוין בתפלתו מראש ועד סוף בלא היסח הדעת, אבל אם אינו מכוין בה יפה קרינן ביה: למה לי רוב זבחיכם (ישעיה א, יא).
הגה: אין לומר אשרי שקודם מנחה, אלא כשיש מנין בב"ה, כדי שיאמרו עליו הקדיש שלפני תפלת המנחה (הגהת סמ"ק וכל בו). יש שכתבו שנוהגין לומר פרשת התמיד (במדבר כח, א-ח) קודם אשרי של תפלת המנחה, נגד תמיד של בין הערבים, ומנהג יפה הוא (אבודרהם בשם הר"י וב"י).
 
סעיף ב
אם שכח ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתים; ואומר אשרי קודם תפלה שהיא תשלומין לתפלת המנחה. (וע"ל סימן ק"ח).