סימן קכט: באיזה תפלות נושאים כפים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קכט: באיזה תפלות נושאים כפים

סימן קכט: באיזה תפלות נושאים כפים

 

סעיף א
אין נשיאת כפים אלא בשחרית ומוסף ובנעילה, ביום שיש בו נעילה כמו ביוה"כ, אבל לא במנחה, משום דשכיחא שכרות באותה שעה, שמא יהא הכהן שכור; וגזרו במנחה של תענית, אטו מנחת שאר ימים; אבל בתענית שאין בו נעילה, הואיל ותפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה, היא דומה לתפלת נעילה ואינה מתחלפת במנחה של שאר ימים, הלכך יש בה נשיאת כפים. (והמנהג שלנו כבר נתבאר לעיל סי' קכ"ח).
 
סעיף ב
כהן שעבר ועלה לדוכן ביוה"כ במנחה, כיון שהדבר ידוע שאין שם שכרות, הרי זה נושא את כפיו ואין מורידין אותו, מפני החשד, שלא יאמרו: פסול הוא ולכך הורידוהו.
הגה: ולכן אומרים במנחה ביום כפורים: אלהינו ואלהי אבותינו, אף על גב דאין ראוי לנשיאת כפים, מכל מקום הואיל ואם עלה לא ירד מיקרי קצת ראוי (הגהות מיימוני), וכן נוהגין במדינות אלו אע"פ שיש חולקים.