סימן קל: רבש"ע שאומרים בשעת נשיאת כפים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קל: רבש"ע שאומרים בשעת נשיאת כפים

סימן קל: רבש"ע שאומרים בשעת נשיאת כפים

 

סעיף א
מאן דחזא חלמא, ולא ידע מאי חזא, ניקום קמי כהני בשעה שעולים לדוכן ונימא הכי: רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך וכו', ויכוין דלסיים גם בהדי כהני, דעני צבורא אמן; ואי לא, לימא הכי: אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון שתשים עלינו שלום.
הגה: ובמקום שאין עולין לדוכן, יאמר כל זה בשעה שהשליח צבור אומר שים שלום, ויסיים בהדי שליח צבור, שיענו הקהל אמן (הר"ן פ' הראה).