סימן קלג: דין ברכו בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלג: דין ברכו בשבת

סימן קלג: דין ברכו בשבת

 

סעיף א
בשבת ויו"ט אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרא.
הגה: אפילו במקום שנהגו לאומרו בימות החול, שמא לא היו יחידים בבהכ"נ כשאמרו ברכו, מכל מקום בשבת ויו"ט אין לאומרו, דהכל באין לבהכ"נ קודם ברכו (ב"י בשם ריב"ש).