סימן קלד: סדר והוא רחום, והגבהת התורה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלד: סדר והוא רחום, והגבהת התורה

סימן קלד: סדר והוא רחום, והגבהת התורה

 

סעיף א
(הגה: נוהגין להרבות בתחנונים בשני ובחמישי, ואומרים) (טור):
והוא רחום, ואומרים אותו בקול רם; ואם לא אמרו מעומד, עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר.
הגה: וכן נוהגין לאומרו מעומד, אבל אומרים אותו בלחש; ומה שנוהגים להרבות בתחנונים בשני ובחמישי, משום שהם ימי רצון, ולכן נוהגין גם כן להתענות בהם (טור).
 
סעיף ב
מראה פני כתיבת ספר תורה לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצוה על כל אנשים ונשים לראות הכתב ולכרוע, ולומר: וזאת התורה וכו' תורת ה' תמימה וכו'.
הגה: ונהגו לעשות כן אחר שקראו בתורה, אבל כשמוציאין אותו אומר השליח ציבור גדלו והקהל אומרים רוממו כו' אב הרחמים הוא ירחם עם עמוסים וכו'; ויש אומרים לומר על הכל יתגדל (מ"ס פי"ג וטור ומהרי"ל) וכן נוהגים ביו"ט ובשבת; ויש להחזיק התורה בימין (מהרי"ל), וכשעולה הראשון לקרות אומרים: ברוך שנתן תורה כו' (כל בו).