סימן קסג: דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסג: דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים

סימן קסג: דין מי שאין לו מים, והמאכיל לאחרים

 

סעיף א
אם אין מים מצויים לפניו ברחוק יותר מארבעה מילין, ולאחריו מיל, יטול ידיו במפה ואוכל פת או דבר שטיבולו במשקה (או אוכל ע"י כף).
 
סעיף ב
המאכיל לאחרים אינו צריך נט"י; והאוכל, צריך נטילת ידים אע"פ שאחר נותן לתוך פיו ואינו נוגע במאכל, והוא הדין לאוכל במגריפה (פי' כלי שיש לו שינים פירו"ק בלע"ז) שצריך נט"י. (ואסור להאכיל למי שלא נטל ידיו, משום לפני עור לא תתן מכשול) (ויקרא יט, יד) (הר"י ס"פ אלו דברים).