סימן קסד: דין שיכול להתנות על הנטילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קסד: דין שיכול להתנות על הנטילה

סימן קסד: דין שיכול להתנות על הנטילה

 

סעיף א
נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום, אפילו שלא בשעת הדחק, ובלבד שלא יסיח דעתו מהם (ולא יטנפם) (טור); ואם מים מצויים לו, טוב שיחזור ויטול ידיו, אבל לא יברך.
הגה: והא דמהני תנאי, דוקא בנטילה שאינה צורך אכילה, דומיא דנטילת שחרית, אבל אם נוטל לצורך אכילה לא מהני תנאי באותה נטילה (ב"י בשם הר"י).
 
סעיף ב
מי שעומד בסעודה ונזכר שנגע בשוק וירך ומקומות המכוסים באדם, או שחיכך בראשו וכל כיוצא בזה, (ובמקומות המטונפים שיש בהם מלמולי זיעה) (תשובת הרמב"ן סי' קנ"ה), צריך לחזור וליטול ידיו, ויברך: על נטילת ידים.