סימן תלז: המשכיר בית לחבירו על מי חל חובת ביעור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תלז: המשכיר בית לחבירו על מי חל חובת ביעור

סימן תלז: המשכיר בית לחבירו על מי חל חובת ביעור

 

סעיף א
המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד (בניסן) וממנו ואילך וקנהו בא' מהדרכים ששכירות קרקע נקנה בו, אם עד שלא מסר לו המפתח חל י"ד על המשכיר לבדוק; ואם משמסר לו המפתח חל י"ד, על השוכר לבדוק.
 
סעיף ב
השוכר בית מחבירו בי"ד ואינו יודע אם הוא בדוק, אם הוא בעיר שואלו אם בדקו; ואם אינו בעיר, חזקתו בדוק ומבטלו בלבו ודיו.
 
סעיף ג
המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק, על השוכר לבדוק ואינו מקח טעות; ואפילו במקום שבודקים בשכר, שהרי מצוה הוא עושה.
הגה: ויש אומרים דצריך להחזיר לו שכר הבדיקה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוק. (המגיד פ"ב ומשמע לעיל סי' י"ד).
 
סעיף ד
בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר ואמרו אשה או עבד או קטן: אנו בדקנוהו, הרי אלו נאמנים; והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק.