סימן תלח: עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תלח: עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו

סימן תלח: עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו

 

סעיף א
עכבר שנכנס לבית בדוק וככר בפיו, ונכנס אחריו ומצא פירורין אפילו כדי כל הככר, צריך לחזור לבדוק הבית אחר הככר שהכניס; לפי שאין דרכו של עכבר לפרר, והני פירורין מעלמא אתו ולא מאותו ככר. אבל אם תינוק נכנס לבית בדוק וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין, אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו שאכלו, ואלו הפירורין שנפלו ממנו בשעת אכילה, שדרך התינוק לפרר. ויש אומרים שאם אין בפירורין כדי כל הככר, צריך לחזור ולבדוק. (דיני עכבר נכנס ויוצא השמיט הרב, הואיל ולא שכיחי).
 
סעיף ב
כזית חמץ למעלה על הקורה, מחייבים אותו להביא סולם להורידו מפני שפעמים יפול מהקורה; אבל אם היה חמץ בבור, אין מחייבים אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו.