סימן תמג: דין חמץ בערב פסח לאחר שש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תמג: דין חמץ בערב פסח לאחר שש

סימן תמג: דין חמץ בערב פסח לאחר שש

 

סעיף א
חמץ מו' שעות ולמעלה ביום י"ד, אסור בהנאה, (אפילו חמצו של אינו יהודי אסור ליהנות ממנו) (טור סימן ת"ן וריב"ש סימן י"ח), ואסרוהו חכמים שתי שעות קודם דהיינו מתחלת שעה חמישית, ומיהו כל שעה חמישית מותר בהנאה ורשאי למוכרו לאינו יהודי, אפילו הרבה ביחד שודאי לא יאכלנו קודם פסח; ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף, ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יצניעו ממנו, ויבער מה ששיירו ממנו, ומתחלת שעה ששית ולמעלה, אסרוהו גם בהנאה.
הגה: ובשנת העיבור שהיום ארוך, אלו הארבע שעות לפי ענין היום ומותר לאכול חמץ עד שליש היום (רמב"ם בפירוש המשנה ריש ברכות ומהרי"ו), ויש אומרים עד ב' שעות קודם חצות (תה"ד סימן קכ"א).
 
סעיף ב
ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפקדון, יעכבנו עד שעה חמישית, ואם לא בא בעליו ימכרנו לאינו יהודי; ואם לא מכרו חייב לבערו בזמן איסורו, אפילו אם אינו חייב באחריותו.
 
סעיף ג
אם קנו שום דבר בחמץ אחר שש שעות, מותר מפני שחמץ אינו תופס דמיו.