סימן תנו: דין שיעור כמות לישת המצות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תנו: דין שיעור כמות לישת המצות

סימן תנו: דין שיעור כמות לישת המצות

 

סעיף א
אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלה, שהיא מ"ג בצים וחומש ביצה בינונים והוא עשרון, וכן ישער אותה, ימלא כלי מים ויערה המים ממנו לכלי אחר, ואח"כ יתן מ"ג ביצים ויחזיר בו המים שעירה ממנה והמים שיותרו יתנם בכלי אחר, והכלי המחזיק אותם הוא המדה למלאותו מקמח. והמדה מחוקה ולא גדושה, ושיעורה מקמח חטה מצרית תק"כ דרהם מצריים בקירוב.
הגה: ולא ידחק הקמח במדה, דאם כן לא ילוש יפה. וטוב לומר בשעת נתינת הקמח למדה, שעושה לשם מצוה (מהרי"ל).
 
סעיף ב
אם לש יותר משיעור זה, מותר בדיעבד.
 
סעיף ג
אעפ"י שאין מודדין קמח ביו"ט ללוש, ביו"ט של פסח שאין לשין עיסה גדולה מעשרון, מותר למדוד; ויש אוסרים, אלא יקח באומד הדעת ולא ירבה על עשרון (והכי נהוג).