סימן תסב: דין מי פירות אם מחמיצין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסב: דין מי פירות אם מחמיצין

סימן תסב: דין מי פירות אם מחמיצין

 

סעיף א
מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה במי פירות אפילו שהתה כל היום, אבל אין יוצא בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני (דברים טז, ג).
 
סעיף ב
מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר משאר עיסה הילכך אין ללוש בהם; ואם לש בהם, יאפה מיד.
 
סעיף ג
מותר ללוש ביין אעפ"י שאי אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת הבציר, ואף לכתחלה רגילים ליתן מים בשעת הבציר כדי להתיר נצוק ואף עפ"כ אין לחוש להם, הואיל וכבר נתבטלו המים ביין קודם שלשו העיסה.
 
סעיף ד
מי בצים ושאר משקים, כולם הוו בכלל מי פירות.
הגה: ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות, ואפילו לקטוף המצות אין נוהגין רק לאחר אפייתן בעודן חמין, ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה.
 
סעיף ה
הלש עיסה במי פירות, טוב לעשותה פחות משיעור עשרון, כדי שלא תתחייב בחלה.
 
סעיף ו
חטה שנמצאת בדבש או ביין וחומץ, מותר, ובלבד שלא נתערב בהם מים.
 
סעיף ז
יש לברר המלח מחטים שלא יהיו בתוכו, כי כשהמלח מתלחלח הוא נכנס מעט מעט בחטים ומתחמץ.