סימן תסד: חרדל שנתערב בתוכו קמח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסד: חרדל שנתערב בתוכו קמח

סימן תסד: חרדל שנתערב בתוכו קמח

 

סעיף א
חרדל או שאר מיני טיבול שיש בהם מים, אין נותנין בהם קמח; ואם נתן לתוך החרדל, יאכל מיד ולא ישהנו שמא יחמיץ, ובשאר מיני טיבולין כיון שאינם חדין כמו חרדל, ודאי החמיץ וצריך לשרפו אם הוא אחר זמן איסור חמץ.
הגה: והמנהג שלא לאכול חרדל כלל בפסח, אפילו נתערב קודם פסח, דהוי כמיני קטניות שנוהגין בו איסור (הגהות מיימוני רפ"ה ות"ה סימן קי"ג).