סימן תסה: דיני מורסן בפסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסה: דיני מורסן בפסח

סימן תסה: דיני מורסן בפסח

 

סעיף א
אין שורין מורסן לתרנגולים בשום פנים, ולא חולטין.
הגה: וכשנותנים להם שעורים או חטים לאכול, יזהר שלא להשליכם במקום לח שיבוא לידי חימוץ (מהרי"ו).
 
סעיף ב
אין האשה שפה מורסן על בשרה, אפילו יבש.
 
סעיף ג
אם שפשפו מורסן באווז לח ממים, יש מי שאומר שהאווז אסור.

הגה: והכי נהוג לענין איסור חמץ שהוא במשהו, ויש ליזהר שלא להבהב העופות בקשין, שמא יהיו שם חטים או דגן מחומץ ויתן טעם בעופות בשעת ההבהוב