סימן תסט: שלא ליחד בשר לפסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תסט: שלא ליחד בשר לפסח

סימן תסט: שלא ליחד בשר לפסח

 

סעיף א
אסור לומר על שום בהמה, בין חיה בין שחוטה; בשר זה לפסח, לפי שנראה שהקדישו מחיים לקרבן פסח ונמצא אוכל קדשים בחוץ; אלא יאמר: בשר זה ליום טוב.
הגה: וגדי מקולס (פי' שלם על ראשו ועל כרעיו ועל קרבו), אעפ"י שלא פירש ואמר זה לפסח, אסור לעשותו (טור) כדלקמן ריש סימן תע"ו; אבל מותר לומר: חטים אלו לפסח.