סימן תעח: שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תעח: שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן

סימן תעח: שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן

 

סעיף א
אחר אפיקומן אין לאכול שום דבר.
הגה: ולא יאכלנו בשני מקומות, דלא עדיף מאלו הפסיק בשינה דאסור לאכלו משום דהוי כשני מקומות (טור).
 
סעיף ב
מי שישן בתוך הסעודה והקיץ, אינו חוזר לאכול. בני חבורה שישנו מקצתן בתוך הסעודה, חוזרים ואוכלים. נרדמו כלם, ונעורו, לא יאכלו. נתנמנמו כלם, יאכלו.
הגה: וכל זה אינו אלא שישנו לאחר שהתחילו לאכול האפיקומן, אבל שינה קודם לזה לא הוי הפסק (טור ורבינו ירוחם).