סימן תפד: דין מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפד: דין מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים

סימן תפד: דין מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים

 

סעיף א
מאן דבעי לברוכי בתרי או בתלת בתי, מברך ברישא בביתיה ואכיל כל מאי דצריך, ומברך בה"מ, והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתי אינהו כסא דקידושא ודאגדתא ואכלי ירקי ומצה, ואיהו לא אכיל ושתי בהדייהו, ושביק להו למגמר סעודתייהו, ומברכי אינהו בה"מ; ואי לא ידעי, יקרא מלה במלה והדר אזיל לביתא אחרינא ועביד הכי, והדר אזיל לביתיה וגמר הלילא ושתו כסא דהלילא. ואי בעי לאקדומי להנך בתי ברישא, בריך להו ולא אכיל ולא טעים והדר אזיל לביתיה ומקדש, ואם ירצה יגמור הכל בביתו ואחר כך ילך לקדש בבתים האחרים ולא יאכל וישתה עמהם.