סימן תפז: סדר תפלת ערבית של פסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפז: סדר תפלת ערבית של פסח

סימן תפז: סדר תפלת ערבית של פסח

 

סעיף א
סדר היום, ערבית ושחרית ומנחה אומר שלש ראשונות ושלש אחרונות וקדושת היום באמצע אתה בחרתנו וכו' ותתן לנו ה' אלהינו את יום חג המצות הזה את יום טוב מקרא קדש הזה, (וע"ל סימן ת"צ סעיף ג'), זמן חרותנו, יעלה ויבא, והשיאנו וחותם: מקדש ישראל והזמנים; ואם אמר: מקדש השבת, וחזר בו תוך כדי דיבור, יצא אחרי שהוא יודע שהוא יום טוב. ואם חל בשבת אומר: את יום המנוח הזה ואת יום חג המצות הזה, וחותם: מקדש השבת וישראל והזמנים; ואין אומרים ברכת מעין שבע.
 
סעיף ב
אין שליח צבור מקדש בבית הכנסת.
 
סעיף ג
שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעלה ויבא, יצא.
הגה: ואפילו היה שבת, אם הזכיר ביעלה ויבא, יצא (ב"י בשם א"ח). ואם אמר אתה בחרתנו והזכיר בו שבת, אפילו הכי צריך לחזור ולהזכירו ביעלה ויבא (תשובת מהרי"ל); מיהו אם לא הזכירו ביעלה ויבא, אין צריך לחזור (ב"י). ושליח ציבור ששכח להזכיר של יו"ט בשחרית, ע"ל סימן קכ"ו.
 
סעיף ד
בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף, וכן בליל שני של שני ימים טובים של גליות.
הגה: וכל זה אין אנו נוהגים כן, כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל.