סימן תפח: סדר תפלת שחרית של פסח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תפח: סדר תפלת שחרית של פסח

סימן תפח: סדר תפלת שחרית של פסח

 

סעיף א
שחרית נכנסים לבית הכנסת, וקורים הזמירות של שבת, ומתפללין תפלת שחרית, וגומרין ההלל (ומברכין לקרות ההלל), ואין מפסיקין בו אלא כדרך שאמרו בקריאת שמע, באמצע הפרק שואל בשלום אביו או רבו ומשיב שלום לאדם נכבד שנתן לו שלום, ובין הפרקים שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם.
הגה: (ודוקא בב' ימים הראשונים שגומרים בהם ההלל דינא הכי לענין הפסקה, אבל בימים שאין גומרין ע"ל סימן תכ"ב סעיף ד').
ואם פסק באמצע ושהה אפילו כדי לגמור את כולו, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.
 
סעיף ב
בהלל, אפילו עשרה קורין כאחד.
 
סעיף ג
מוציאין שני ספרים וקורין בראשון חמשה גברי (ואם מוסיפין ביום טוב ע"ל ריש סימן רפ"ב) בפרשת בא מן משכו עד מארץ מצרים על צבאותם, ומפטיר קורא בשני בפרשת פנחס ובחודש הראשון ומפטיר ביהושע בעת ההיא, ומתפללין תפלת מוסף ואין מזכירין גשם מכאן ואילך (וע"ל סימן קי"ד), וכן פוסקים משם ואילך מלשאול בברכת השנים.
הגה: ונוהגין לומר בכל יו"ט בתפלת מוסף פסוקי מוסף היום אחר שאמר על ידי משה עבדך כאמור.